آخرین اخبار کاشان پرس

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: تلاش فرهنگي خدمتي بلند مرتبه و گرانقدر است
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: تجربيات مفاخر علمي و دانشگاهي ، سرمايه ارزشمندي است
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: بازنگري در روشها ، ضامن سرعت بخشي كارها خواهد شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: امتحانات انجمن خوشنويسان در كاشان برگزار شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: قمصر ، ظرفيت فرهنگي ويژه اي دارد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: رشادتهاي مردم كاشان در قيام 15 خرداد 1342، مستند شود
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: طرح بهارانه كتاب در كتابفروشي هاي كاشان برگزار شد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان: عيد سعيد فطرمبارك باد