آخرین اخبار کاشان پرس

کسب سکوی نخست دانشگاه کاشان در مسابقات تیراندازی دانشجویان منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان پسر این دانشگاه در مسابقات تیراندازی در هر دو بخش تفنگ و تپانچه مقام نخست را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: دانشجویان دختر این دانشگاه نیز در بخش تیراندازی با تفنگ مقام دوم را کسب نمود. وی خاطرنشان ک... ادامه خبر

کسب سکوی نخست دانشگاه کاشان در مسابقات تیراندازی دانشجویان منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان پسر این دانشگاه در مسابقات تیراندازی در هر دو بخش تفنگ و تپانچه مقام نخست را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: دانشجویان دختر این دانشگاه نیز در بخش تیراندازی با تفنگ مقام دوم را کسب نمود. وی خاطرنشان ک... ادامه خبر

کسب سکوی نخست دانشگاه کاشان در مسابقات تیراندازی دانشجویان منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان پسر این دانشگاه در مسابقات تیراندازی در هر دو بخش تفنگ و تپانچه مقام نخست را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: دانشجویان دختر این دانشگاه نیز در بخش تیراندازی با تفنگ مقام دوم را کسب نمود. وی خاطرنشان ک... ادامه خبر

کسب سکوی نخست دانشگاه کاشان در مسابقات تیراندازی دانشجویان منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان پسر این دانشگاه در مسابقات تیراندازی در هر دو بخش تفنگ و تپانچه مقام نخست را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: دانشجویان دختر این دانشگاه نیز در بخش تیراندازی با تفنگ مقام دوم را کسب نمود. وی خاطرنشان ک... ادامه خبر

کسب سکوی نخست دانشگاه کاشان در مسابقات تیراندازی دانشجویان منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان پسر این دانشگاه در مسابقات تیراندازی در هر دو بخش تفنگ و تپانچه مقام نخست را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: دانشجویان دختر این دانشگاه نیز در بخش تیراندازی با تفنگ مقام دوم را کسب نمود. وی خاطرنشان ک... ادامه خبر

کسب سکوی نخست دانشگاه کاشان در مسابقات تیراندازی دانشجویان منطقه ۶ ورزش کشور

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: دانشجویان پسر این دانشگاه در مسابقات تیراندازی در هر دو بخش تفنگ و تپانچه مقام نخست را کسب کردند. محمد رمضانی علوی افزود: دانشجویان دختر این دانشگاه نیز در بخش تیراندازی با تفنگ مقام دوم را کسب نمود. وی خاطرنشان ک... ادامه خبر