آخرین اخبار کاشان پرس

توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت تجلیل بسیج اساتید کاشان از دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده ب... ادامه خبر

توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت تجلیل بسیج اساتید کاشان از دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده ب... ادامه خبر

توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت تجلیل بسیج اساتید کاشان از دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده ب... ادامه خبر

توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت تجلیل بسیج اساتید کاشان از دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده ب... ادامه خبر

توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت تجلیل بسیج اساتید کاشان از دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده ب... ادامه خبر

توسط بسیج اساتید کاشان صورت گرفت تجلیل بسیج اساتید کاشان از دکتر صفایی قمی پژوهشگر برتر اولین جشنواره ملی شهید چمران

همزمان با برگزاری جلسه شورای دانشگاه کاشان که با حضور غلامرضا حسنی مقدم  مسئول بسیج اساتید دانشگاه فنی وحرفه‌ای استان اصفهان و مراکز آموزش عالی کاشان برگزار شد؛ از آقای دکتر صفایی قمی که در اولین جشنواره ملی شهید چمران حائز رتبه پژوهشگر برتر گردیده ب... ادامه خبر