آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه فرهنگیان: برگزاری دوره معراج

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از 1403/01/01 لغایت 1403/11/30(یازده ماه) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یازده ماه از تاریخ 1403/01/01 لغایت 1403/11/30 برای نوبت دوم از طریق مناقصه عمومی به اش... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از 1403/01/01 لغایت 1403/11/30(یازده ماه) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یازده ماه از تاریخ 1403/01/01 لغایت 1403/11/30 برای نوبت دوم از طریق مناقصه عمومی به اش... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از 1403/01/01 لغایت 1403/11/30(یازده ماه) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یازده ماه از تاریخ 1403/01/01 لغایت 1403/11/30 برای نوبت دوم از طریق مناقصه عمومی به اش... ادامه خبر

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۱/۳۰(یازده ماه)

آگهی مناقصه عمومی امور فضای سبز دانشگاه کاشان نوبت دوم از 1403/01/01 لغایت 1403/11/30(یازده ماه) دانشگاه کاشان درنظر دارد انجام امور فضای سبز خود را برای مدت یازده ماه از تاریخ 1403/01/01 لغایت 1403/11/30 برای نوبت دوم از طریق مناقصه عمومی به اش... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر

برگزیده شدن طرح های پژوهشی کاربردی سه استاد دانشگاه کاشان در بین طرح های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

 مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کاشان گفت: سه طرح از طرح های برون دانشگاهی این دانشگاه در زمره طرح های برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت.  دکتر قاسمی طرح توسعه و پیاده سازی سامانه کنترل پروژه اجرا شده توسط دکتر جواد سلیمی سرتختی، عضو هیا... ادامه خبر