آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه کاشان: آزمون زبان دکترا
دانشگاه کاشان: آزمون زبان دکترا
دانشگاه کاشان: آزمون زبان دکترا
دانشگاه کاشان: آزمون زبان دکترا
دانشگاه کاشان: آزمون زبان دکترا
دانشگاه کاشان: آزمون زبان دکترا

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر

خودسازی معنوی و کار برای رضای خدا از برکات گروه های جهادی است

بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج ، ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان دانشگاه کاشان با موضوع معرفی رسالت ها و ماموریت های بسیج دانشجویی و معرفی معاونت های آن  با حضور دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان در سالن شهید علی محمدی برگزار شد. فرماندار کاشان در م... ادامه خبر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر

خودسازی معنوی و کار برای رضای خدا از برکات گروه های جهادی است

بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج ، ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان دانشگاه کاشان با موضوع معرفی رسالت ها و ماموریت های بسیج دانشجویی و معرفی معاونت های آن  با حضور دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان در سالن شهید علی محمدی برگزار شد. فرماندار کاشان در م... ادامه خبر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر

خودسازی معنوی و کار برای رضای خدا از برکات گروه های جهادی است

بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج ، ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان دانشگاه کاشان با موضوع معرفی رسالت ها و ماموریت های بسیج دانشجویی و معرفی معاونت های آن  با حضور دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان در سالن شهید علی محمدی برگزار شد. فرماندار کاشان در م... ادامه خبر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر

خودسازی معنوی و کار برای رضای خدا از برکات گروه های جهادی است

بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج ، ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان دانشگاه کاشان با موضوع معرفی رسالت ها و ماموریت های بسیج دانشجویی و معرفی معاونت های آن  با حضور دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان در سالن شهید علی محمدی برگزار شد. فرماندار کاشان در م... ادامه خبر

خودسازی معنوی و کار برای رضای خدا از برکات گروه های جهادی است

بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج ، ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان دانشگاه کاشان با موضوع معرفی رسالت ها و ماموریت های بسیج دانشجویی و معرفی معاونت های آن  با حضور دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان در سالن شهید علی محمدی برگزار شد. فرماندار کاشان در م... ادامه خبر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر

خودسازی معنوی و کار برای رضای خدا از برکات گروه های جهادی است

بمناسبت بزرگداشت هفته بسیج ، ویژه برنامه گردهمایی بسیجیان دانشگاه کاشان با موضوع معرفی رسالت ها و ماموریت های بسیج دانشجویی و معرفی معاونت های آن  با حضور دکتر محمد شریف زارعی فرماندار ویژه کاشان در سالن شهید علی محمدی برگزار شد. فرماندار کاشان در م... ادامه خبر

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی کشور شد

کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان، کارشناس برگزیده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شد. رئیس شبکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کاشان گفت: در دهمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی که روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ... ادامه خبر