آخرین اخبار کاشان پرس

دانشگاه فرهنگیان: جشن بزرگداشت مقام معلم

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

نشست تخصصی quot;رویداد ملی عطر و رایحه ایرانیquot; در دانشگاه کاشان برگزار شد

همزمان با روز ملی گل محمدی و گلاب، نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی" با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگی عمومی و جمعی از مسئولان در دانشگاه کاشان برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست ثبت روز ملی گل محمدی و گ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر

قائم مقام وزیر فرهنگ: گل محمدی ریشه در تاریح و فرهنگ کشور دارد

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: گل محمدی تنها یک محصول نیست بلکه ریشه در فرهنگ و تاریخ این کشور دارد. دکتر سیدمحمد هاشمی در نشست تخصصی "رویداد ملی عطر و رایحه ایرانی"در دانشگاه کاشان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار با تصویب شورای فرهنگ ... ادامه خبر