آخرین اخبار کاشان پرس

تجلیل از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی دانشگاه کاشان

در آئینی با حضور رئیس دانشگاه از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی این دانشگاه تجلیل شد. رئیس دانشگاه کاشان با گرامیداشت هفته بسیج به بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان و فرهنگ بسیج اشاره کرد و افزود: فرهنگ بسیج دارای مولفه های مردمی بودن، متعهد ... ادامه خبر

تجلیل از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی دانشگاه کاشان

در آئینی با حضور رئیس دانشگاه از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی این دانشگاه تجلیل شد. رئیس دانشگاه کاشان با گرامیداشت هفته بسیج به بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان و فرهنگ بسیج اشاره کرد و افزود: فرهنگ بسیج دارای مولفه های مردمی بودن، متعهد ... ادامه خبر

تجلیل از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی دانشگاه کاشان

در آئینی با حضور رئیس دانشگاه از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی این دانشگاه تجلیل شد. رئیس دانشگاه کاشان با گرامیداشت هفته بسیج به بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان و فرهنگ بسیج اشاره کرد و افزود: فرهنگ بسیج دارای مولفه های مردمی بودن، متعهد ... ادامه خبر

تجلیل از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی دانشگاه کاشان

در آئینی با حضور رئیس دانشگاه از اساتید، کارکنان و دانشجویان بسیجی این دانشگاه تجلیل شد. رئیس دانشگاه کاشان با گرامیداشت هفته بسیج به بیانات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان و فرهنگ بسیج اشاره کرد و افزود: فرهنگ بسیج دارای مولفه های مردمی بودن، متعهد ... ادامه خبر

برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجم... ادامه خبر

برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجم... ادامه خبر

برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجم... ادامه خبر

برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجم... ادامه خبر

برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجم... ادامه خبر

برگزاری میزان نظام مسایل منطقه کاشان

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه و مرکز پژوهشی کاشان شناسی از برگزاری اولین میز تخصصی نظام مسایل منطقه کاشان  با موضوع" اثرات مداخله نهادهای مدنی در محله های حاشیه نشین ، فرصت ها و تهدید ها  مورد پژوهی : محله یحیی آباد"  با همکاری  انجم... ادامه خبر

شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ... ادامه خبر

شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ... ادامه خبر

شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ... ادامه خبر

شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ... ادامه خبر

شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ... ادامه خبر

شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ... ادامه خبر