آخرین اخبار کاشان پرس

انتشار شماره ۱۱ پیاپی نشریه علمی هنر های صناعی ایران

دو فصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران شماره دوم دوره ششم  یا شماره 11پیاپی منتشر شد. دکتر امیرحسین چیت سازیان سردبیر این نشریه علمی با بیان اینکه در این شماره 12 مقاله با موضوعات  مختلف ارائه شده است افزود: این مقالات  پس از طی مراحل داوری و ویراستاری ... ادامه خبر

انتشار شماره ۱۱ پیاپی نشریه علمی هنر های صناعی ایران

دو فصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران شماره دوم دوره ششم  یا شماره 11پیاپی منتشر شد. دکتر امیرحسین چیت سازیان سردبیر این نشریه علمی با بیان اینکه در این شماره 12 مقاله با موضوعات  مختلف ارائه شده است افزود: این مقالات  پس از طی مراحل داوری و ویراستاری ... ادامه خبر

انتشار شماره ۱۱ پیاپی نشریه علمی هنر های صناعی ایران

دو فصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران شماره دوم دوره ششم  یا شماره 11پیاپی منتشر شد. دکتر امیرحسین چیت سازیان سردبیر این نشریه علمی با بیان اینکه در این شماره 12 مقاله با موضوعات  مختلف ارائه شده است افزود: این مقالات  پس از طی مراحل داوری و ویراستاری ... ادامه خبر

انتشار شماره ۱۱ پیاپی نشریه علمی هنر های صناعی ایران

دو فصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران شماره دوم دوره ششم  یا شماره 11پیاپی منتشر شد. دکتر امیرحسین چیت سازیان سردبیر این نشریه علمی با بیان اینکه در این شماره 12 مقاله با موضوعات  مختلف ارائه شده است افزود: این مقالات  پس از طی مراحل داوری و ویراستاری ... ادامه خبر

انتشار شماره ۱۱ پیاپی نشریه علمی هنر های صناعی ایران

دو فصلنامه علمی هنر های صناعی ایران شماره دوم دوره ششم  یا شماره 11پیاپی منتشر شد. دکتر امیرحسین چیت سازیان سردبیر این نشریه علمی با بیان اینکه در این شماره 12 مقاله با موضوعات  مختلف ارائه شده است افزود: این مقالات  پس از طی مراحل داوری و ویراستاری... ادامه خبر

نصب ۱۵ دستگاه آبسرد کن جدید در دانشگاه کاشان

مدیر فنی و  نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: با توجه به گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، همچنین نیاز مبرم دانشگاهیان  به آب آشامیدنی خنک و مطلوب،  ۱۵ دستگاه آبسرد کن‌ جدید در دانشکده‌های مختلف دانشگاه نصب و راه اندازی شد. دکتر زهرا ... ادامه خبر

نصب ۱۵ دستگاه آبسرد کن جدید در دانشگاه کاشان

مدیر فنی و  نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: با توجه به گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، همچنین نیاز مبرم دانشگاهیان  به آب آشامیدنی خنک و مطلوب،  ۱۵ دستگاه آبسرد کن‌ جدید در دانشکده‌های مختلف دانشگاه نصب و راه اندازی شد. دکتر زهرا ... ادامه خبر

نصب ۱۵ دستگاه آبسرد کن جدید در دانشگاه کاشان

مدیر فنی و  نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: با توجه به گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، همچنین نیاز مبرم دانشگاهیان  به آب آشامیدنی خنک و مطلوب،  ۱۵ دستگاه آبسرد کن‌ جدید در دانشکده‌های مختلف دانشگاه نصب و راه اندازی شد. دکتر زهرا ... ادامه خبر

نصب ۱۵ دستگاه آبسرد کن جدید در دانشگاه کاشان

مدیر فنی و  نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: با توجه به گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، همچنین نیاز مبرم دانشگاهیان  به آب آشامیدنی خنک و مطلوب،  ۱۵ دستگاه آبسرد کن‌ جدید در دانشکده‌های مختلف دانشگاه نصب و راه اندازی شد. دکتر زهرا ... ادامه خبر

نصب ۱۵ دستگاه آبسرد کن جدید در دانشگاه کاشان

مدیر فنی و  نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: با توجه به گرم شدن هوا و نزدیک شدن به فصل تابستان، همچنین نیاز مبرم دانشگاهیان  به آب آشامیدنی خنک و مطلوب،  ۱۵ دستگاه آبسرد کن‌ جدید در دانشکده‌های مختلف دانشگاه نصب و راه اندازی شد. دکتر زهرا ... ادامه خبر