آخرین اخبار کاشان پرس

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

فیلم آموزشی درباره اجرام ژرفای آسمان توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان

ارائه فیلم آموزشی با موضوع اجرام ژرفای آسمان که با یک تلسکوپ آماتوری می‌توان دید، توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

ارایه آزمایشگاه های دانشکده شیمی نیم سال دوم ۹۸-۹۹ به شیوه مجازی

بسمه تعالی برنامه برگزاری مجازی آزمایشگاه شیمی آلی 1 و آلی مهندسی به شیوه مجازی                تاریخ آزآلی 1 شنبه 25/05 یکشنبه 26/05 دوشنبه 27/05 سه شنبه 28/05 چهارشنبه 29/05 ساعات کلاس 12-9 12-9 12-9 12-9 ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر

اطلاعیه شماره ۲۹ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

مصوبه جلسه شماره 28 کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان (نشست مورخ 99/7/14) 1. با توجه به شرایط خاص شیوع مجدد کرونا، مقرر شد شرایط دورکاری برای افراد مشمول در دستور کار قرار گیرد. مدیریت اداری و پشتیبانی با تشکیل کمیته دورکاری ظرف 5 روز اداری ... ادامه خبر