آخرین اخبار کاشان پرس

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

قابل توجه مراجعان محترم اداری و دانشجویان دانشگاه کاشان

با عنایت به برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاهها در روز های 29 مرداد تا اول شهریور 99،  به جهت رعایت پروتکل های یهداشتی ، لطفا مراجعین محترم اداری و دانشجویان گرامی روزهای چهارشنبه 1399/5/29 و شنبه 1399/6/1 از مراجعه به دانشگاه کاشان خودداری فرمایی... ادامه خبر

فراخوان انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دانشجویان پژوهشگر دانشگاه، باستحضار میرساند معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد طبق روال سنوات گذشته همزمان با مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی، از دانشجویان برتر پژ‍وهشی نیز تقدیر بعمل ... ادامه خبر

فراخوان انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دانشجویان پژوهشگر دانشگاه، باستحضار میرساند معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد طبق روال سنوات گذشته همزمان با مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی، از دانشجویان برتر پژ‍وهشی نیز تقدیر بعمل ... ادامه خبر

فراخوان انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دانشجویان پژوهشگر دانشگاه، باستحضار میرساند معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد طبق روال سنوات گذشته همزمان با مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی، از دانشجویان برتر پژ‍وهشی نیز تقدیر بعمل ... ادامه خبر

فراخوان انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دانشجویان پژوهشگر دانشگاه، باستحضار میرساند معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد طبق روال سنوات گذشته همزمان با مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی، از دانشجویان برتر پژ‍وهشی نیز تقدیر بعمل ... ادامه خبر

فراخوان انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دانشجویان پژوهشگر دانشگاه، باستحضار میرساند معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد طبق روال سنوات گذشته همزمان با مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی، از دانشجویان برتر پژ‍وهشی نیز تقدیر بعم... ادامه خبر

فراخوان انتخاب دانشجوی برتر پژوهشی سال ۱۳۹۹

قابل توجه دانشجویان گرامی ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای همه دانشجویان پژوهشگر دانشگاه، باستحضار میرساند معاونت پژوهشی دانشگاه در نظر دارد طبق روال سنوات گذشته همزمان با مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز آموزشی، از دانشجویان برتر پژ‍وهشی نیز تقدیر بعم... ادامه خبر

فیلم آموزشی درباره اجرام ژرفای آسمان توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان

ارائه فیلم آموزشی با موضوع اجرام ژرفای آسمان که با یک تلسکوپ آماتوری می‌توان دید، توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان... ادامه خبر