آخرین اخبار کاشان پرس

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه سلف تاک سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه کاشان

جهت دریافت فایل آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول قیمت غذا سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت جدول جرایم سلف تاک اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلی... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه شرایط مناقصه عمومی سلف مرکزی دانشگاه کاشان سال تحصیلی 99-98 جهت دریافت فایل آنالیز غذایی سلف مرکزی اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت فایل جدول جریمه ها اینجا کلیک نمایید. جهت دریافت ف... ادامه خبر