بدیهه سرایِ خوش ذوق آران‌وبیدگلی، غزلِ خدا حافظی را سرود

...

نمایش خبر در سایت مبدا