عمل جراحی ترمیم پارگی آئورت توراسیک در بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا