قمار شهرداری بر روی بزرگترین پروژه ترافیکی شهر

مردم سیلک / طی چند ماه گذشته بی گمان مهمترين رویداد شهر، آغاز فعالیت عمرانی شهرداری کاشان به منظور احداث زیرگذر معمار - ولیعصر - منتظری و حواشی پیرامون این پروژه بود. انتقادات مطرح شده از این طرح که از همان روز های اول و با تخریب آبنمای میدان ولیعصر و جابجایی درختان مسیر، شروع شد حاکی از آن بود که اختلاف نظر عمیق دو طیف اقلیت و اکثریت شورا بیش تر از تصورات اولیه است. توجیه فنی و کارشناسی طرح و نقش واقعی آن در کاهش ترافیک، ضرورت اولویت سنجی در تصویب این طرح در کنار سایر فعالیت ...

نمایش خبر در سایت مبدا