خوانش اجتماعی زنان در چهل سالگی انقلاب

دکتر مینا هلالی ستوده / چهل سالگی در بشر سن کمال است. تاریخی است که در آن دیگر نه از ناپختگی روزهای جوانی خبری است نه از فرسودگی و ناتوانی پیری. اگر چنین قیاسی را با جریان های سیاسی و اجتماعی جوامع داشته باشیم اینک زمان خوبی برای ارزیابی انقلاب اسلامی ایران هست. انقلاب اسلامی ایران که چهار دهه پیش از این در واکنش به بسیاری از ناکارآمدی های سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی و نارضایتی های مردم روی داد. اینک پس از سپری کردن بسیاری از فراز و فرودها در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماع ...

نمایش خبر در سایت مبدا