آگهی تجدید مزایده واگذاری سرقفلی یک باب مغازه در مجتمع تجاری بهشت به شماره 62

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه آگهي تجدید مزایده عمومی (شرایط عمومی) شماره 102/97 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد سرقفلی یک باب مغازه متعلق به سازمان واقع در مجتمع تجاری بهشت (واحد شماره 62) – نبش میدان جهاد را در قبال انجام مزایده و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند . متقاضیان خرید حداکثر تا تاریخ 5/7/97 مهلت دارند جهت دریافت اسنـاد بـه دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 7/7/97 اقدام نمایند . ضمناً بازگشایی پاکات در مورخ 8/7/97 صورت می ...

نمایش خبر در سایت مبدا