آگهی مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین سازمان

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه آگهي مزایده عمومی (شرایط عمومی) شماره 103/97 موضوع مزایده : فروش یک قطعه زمین سازمان اتوبوسرانی واقع در خیابان امیرکبیر روبروی فروشگاه سلمان به پلاک ثبتی شماره 5958/6055/23 اصلی بخش دو کاشان بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده مهلت دریافت اسنـاد حداکثر تا تاریخ 3/7/97 ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 5/7/97 و بازگشایی پاکات در مورخ 7/7/97 می باشد کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . تلفن : 55236060 (031) - فاکس : 55235999 (031) مجت ...

نمایش خبر در سایت مبدا