آگهی تجدید مزایده عمومی فروش یک قطعه زمین واقع در باغشهر نیاسر

سازمان اتوبوسرانی کاشان و حومه آگهي تجدید مزایده عمومی (شرایط عمومی) شماره 108/96 سازمان اتوبوسرانی در نظر دارد یک قطعه زمین ملکی متعلق به سازمان واقع در مجموعه باغشهر نیاسر (قطعه شماره 116) را در قبال انجام مزایده و بر اساس شرایط مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند . متقاضیان خرید حداکثر تا تاریخ 30/5/97 مهلت دارند جهت دریافت اسنـاد بـه دبیرخانه سازمان اتوبوسرانی مراجعه و نسبت به تحویل اسناد تا تاریخ 1/6/97 اقدام نمایند . ضمناً بازگشایی پاکات در مورخ 3/6/97 صورت می پذیرد . کلیه ه ...

نمایش خبر در سایت مبدا