برنامه زمانبندی خطوط از تاریخ 97/4/2 لغایت 97/5/31

ردیف نام خط برنامه زمانبندی خطوط سازمان اتوبوسرانی ( از تاریخ 97/04/02لغایت 97/05/31) 1 پایانه شهید زجاجی – باغ فین ساعت 6 الی 7 7 الی 9 9 الی 14 14الی17 17الی 21 21 الی 22 22:40 زمان انتظار 15 دقیقه 20 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 2 پایانه شهید زجاجی- فاز یک ناجی آباد ساعت 6 الی 7 7 الی 9 9 الی 14 14الی18 18 الی21 21 الی 22:30 زمان انتظار 15 دقیقه ...

نمایش خبر در سایت مبدا