آغاز رزمايش سه روزه صحرايي در كاشان

رزمايش صحرائي تمرين امداد و نجات و آموزش يگاني و تاكتيكي درپادگان قدس كاشان آغاز شد .به گزارش روابط عمومي سپاه ناحيه كاشان اين رزمايش سه روزه صحرائي بمنظورحفظ و انسجام و آمادگي در مقابل تهديدات دشمن توسط گردانهاي 258 و 304 عاشورا در پادگان قدس كاشان برگزارمي شود .در اين رزمايش كه با فراخواني ، ساماندهي واردوكشي آغازشد نيروهاي بسيجي رزمايش خود را جهت مقابله با نا آرامي ها ، ضد هلي بر، امدادو نجات ، انواع پيشروي ها به همراه ميدان تير و برنامه هاي فرهنگي را به مرحله اجرا مي گذارند .سرهنگ رجائي فر ...

نمایش خبر در سایت مبدا