دويست هزارمترمربع معابرفرعي و اصلي آسفالت و لكه گيري شد

با آغاز مجدد طرح آسفالت خيابانها و معابر شهركاشان بيش از 200 هزارمترمربع از معابرو كوچه هاي شهرستان كاشان آسفالت و لكه گيري شد .معاون خدمات شهري شهرداري كاشان در گفتگو با پورتال خبري كاشان گفت :اين اقدام كه با هدف پاسخگوئي به درخواستهاي مكرر شهروندان در زمينه رفع مشكلات تردد در معابرو كوچه هاي شهركه اغلب به دليل حفاريهاي مختلف فرسودن شدن آسفالت و احداث مناطق ايجاد شده بود توانست بخش عظيمي از مشكلات شهروندان درزمينه تردد را مرتفع سازد .مهندس سعيد مدرس زاده با اشاره به اينكه تا رسيدن به وضعيت مط ...

نمایش خبر در سایت مبدا