مواظب باشيم كوهگشت خانوادگي مان به بيراهه نرود

چهل و دومين كوهگشت خانوادگي كاشاني ها توسط بچه هاي زحمت كش امور ورزش سازمان رفاهي تفريحي با همكاري سازمان اتوبوس راني و اداره تربيت بدني شهرستان كاشان امروز برگزار شد .امور ورزش سازمان رفاهي تفريحي شهرداري در حالي تعداد كوهگشت هاي خانوادگي خود را به عدد 42 مي رساند كه براي برگزاري آن از يك هفته قبل با برنامه ريزي و كار و تلاش شبانه روزي در پي جلب رضايت شهرونداني است كه براي گريز از زندگي ماشيني و مشكلات ناشي از زندگي شهرنشيني است كه بايد تلاش آنان را آنگونه كه شايسته است پاسخگو باشيم دهم آبان ...

نمایش خبر در سایت مبدا