فرماندار كاشان : صداوسيما درايجادشورانتخاباتي موفق بوده است

معاون استاندار و فرمانداركاشان گفت :حركت صدا و سيما با انجام مناظره بين نامزدهاي رياست جمهوري در ايجاد شورانتخاباتي موفق يوده است . به گزارش پورتال خبري كاشان حسينعلي حاجي دوشنبه شب در جمع خبرنگاران يكي از راههاي شناخت كانديداي اصلح براي حضور آگاهانه در انتخابات توجه به صداو سيما دانست وافزود : به نظر مي رسد مناظره هاي برگزارشده از ديد مردم داراي جايگاه والايي است .وي افزود : مردم براي استفاده از مناظره هاي نامزدهاي رياست جمهوري در صدا و سيما برنامه ريزي دارند تا از اين فرصت بوجود آمده در دولت ن ...

نمایش خبر در سایت مبدا