برتري باقالي سبز کاشان در بازارهاي کشور

بیش از 3 هزار تن باقالی از مزارع کاشان برداشت شد . مدیر جهاد کشاورزی کاشان در گفتگو با پورتال خبری کاشان ميانگين برداشت باقالی کاشان در هر هکتار را 25 تن اعلام کرد و گفت : باقالي هاي امسال از 165 هکتار مزرعه برداشت شده است .به گفته مهندس جواد امان پور ، اين ميزان باقالي 9 ميليارد ريال درآمد را عايد کشاورزان کرده است.وی افزود : باقالی کاشان در مزارع مشکات ، روستاهای سن سن ، آب شیرین ، حسن آباد و مناطق فین بزرگ ، فین کوچک و لتحر کشت مي شود . امان پور گفت : 80 درصد باقالی کاشان با شهرت ملي و با ...

نمایش خبر در سایت مبدا