افتخار آفريني يكي از دستياران دانشگاه علوم پزشكي كاشان

يكي از دستياران دانشگاه علوم پزشكي كاشان در امتحان بورد تخصصي دستياران كشور سوم شدمعاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان با اعلام اين خبر افزود : در پنجاه و پنجمين دوره آزمون دانشنامه تخصصي دستياران دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور كه در شهريور ماه برگزار شد، يكي از دستياران رشته بيماريهاي زنان و زايمان اين دانشگاه به نام دكتر زهرا واحد پورفرد توانست رتبه سوم را كسب نمايددكتر محمود سلامي افزود:.در اين آزمون 12 نفر از دستياران چهار رشته تخصصي دانشگاه ( 2 نفر رشته كودكان، 4 نفر رشته داخلي، 4 نفر ر ...

نمایش خبر در سایت مبدا