آثار ملامحسن در انتشارات اميرکبير

داستان هاي آسماني مجموعه اي از داستان هاي كتاب محجت البيضاء ملا محسن فيض كاشاني (ره) است. ( ملامحسن فيض كاشاني محجت البيضاء را در تهذيب و نقد كتاب احياء علوم الدين غزالي در هشت جلد نوشته است ) . کتاب داستان هاي آسماني شامل 286 داستان واقعي است كه لطيف راشدي آن را با قلمي شيوا و روان ترجمه و ويرايش و انتشارات اميرکبير آن را در 380 صفحه کرده است. عرفان مثنوي نيز تلخيص بديع ملامحسن فيض كاشاني از مثنوي معنوي مولانا است . ملامحسن در اين تلخيص اشعار مثنوي را از نظم معمول خارج و به ذوق و سليقه خ ...

نمایش خبر در سایت مبدا