14 آبان سالروز درگذشت حسينعلي منشي

حسينعلي منشي فرزند محمد صادق ، حدود سال 1256 شمسي ، در كاشان ديده به جهان گشود . در كودكي پدر خود را از دست داد و سرپرستي و تربيت وي را ، ميرزا حسن ناصري دايي اش بر عهده گرفت ."دايي" خواهرزاده خود را به مكتب كه وسيله سوادآموزي درآن روزگاربود فرستاد واوآنچه معمول زمان بود از قرآن و فارسي و سياق و حساب فراگرفت . پس ازآن به راهنمايي مرحوم ناصري در مدرسه شاه كاشان ... از مدرسين مربوطه صرف ، نحوه ومنطق آموخت و ازآنجاروانه بازارگرديد... اما چون همواره دايي خودرا مشغول گفتن شعرومطالعه كتب ادبي مي ديد . ...

نمایش خبر در سایت مبدا