قتل دوم در باغ تاریخی فین کاشان

اگر بودجه ای به حساب باغ فین واریز شده پس کجاست؟باغ تاریخی فین کاشان ، با وجود درختان سر به فلک کشیدۀ سرو فینی که هم ردیف با سرو شیرازی است و برای تجلیل از بهار ساخته شده و در آن نجوای ستایش آب زیباترین آهنگی که به گوش می رسد ،آنرا به عروس باغ های ایرانی معروف کرده است.آری ، درختان سروی که همردیف با سرو شیرازی است و سر زبانها جاری ، تنها نام سروش را که معروف به سرو فینی است باید در کتابهای تاریخی دنبال کرد.قدمت باغی که وجود درختانش آنرا شاخص کرده و نام عروس باغ های ایرانی را از آن خود کرده است . ...

نمایش خبر در سایت مبدا