بي احتياطي – سرعت و حادثه

براثر بی احتياطی وسرعت بالا درشب گذشته دو دستگاه خودرو پژو وپيکان سواری برخوردکردند.مديرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ايمنی شهرداری کاشان با اعلام اين خبر افزود : درحادثه ای که به علت بی احتياطی وسرعت بالا وعدم رعايت مقررات راهنمايی ورانندگی درساعت 30/22درخيابان اميرکبير به وقوع پيوست دودستگاه خودرو فوق تبديل به آهن پاره شده و6 نفرمجروح وخسارات مالی زيادی برجای گذاشت .محمدمسعودچايچی گفت : پس ازاطلاع به مرکزفرماندهی ( 125 ) آتش نشانان سريعا" بادو دستگاه خودرو درمحل حاضر واقدامات لازم انجام ومجروح ...

نمایش خبر در سایت مبدا