تکميل طرح های نيمه تمام ورزشی کاشان نيازمند اعتباراست

تکميل سالن هاي ورزشي شهرک ناجي آباد و شهر مشکات به 300 ميليون تومان اعتبار نياز دارد . معاون مديركل ورئيس اداره تربيت بدني شهرستان کاشان در مصاحبه با خبرنگار پورتال خبري كاشان گفت :ساخت اين دو سالن ورزشي از مصوبات نشست اول هيئت دولت در اصفهان بود که تاکنون 75 درصد پيشرفت داشته است . حسين حيدريان افزود : اين دو سالن ورزشي در مجموع با 900 ميليون تومان هزينه ساخته و تجهيز خواهد شد . وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت : در نشست دوم هيئت دولت در اصفهان برجذب اعتبارات تخصيص يافته براي تکميل طرح هاي نيمه ...

نمایش خبر در سایت مبدا