فيلم مستندراهيابي فيلم ساز كاشاني به پنجمين جشنواره ملي فيلم پروين اعتصامي

اين فيلم به نويسندگي وكارگرداني جعفر بزميان به عنوان يكي از 103 فيلمي است كه براي حضور در بخش نيلوفر زرين مسابقه فيلمهاي مستند اين جشنواره در بين 400 فيلم ارسالي به دبيرخانه جشنواره پذيرفته شده است. جعفر بزميان در گفتگوي اختصاصي با پورتال خبري كاشان راهيابي فيلم مستند"نار بانو"به بخش مسابقه فيلمهاي مستندجشنواره منطقه سه كشوررا خاطرنشان كرد وگفت دراين فيلم زندگي پيره زني در يكي از دورترين روستاهاي كاشان به نام "آزران" را به تصوير كشيده است كه تنها با يك دست قالي بافي ميكند واز اين طريق روزگار م ...

نمایش خبر در سایت مبدا