نايب رييس هيات دووميداني استان قم : با شنيدن نام كاشان اشك شوق مي ريزم

"اصغردرخشش" پيش كسوت دووميداني و نايب رييس هيات دووميداني استان قم در گفتگو با پورتال خبري كاشان ورزش شهرستان را داراي پتانسيل فراوان و استعداد هاي ناب كويردانست و گفت : ورزشكاران كاشاني در همه رشته ها داراي استعدادهايي هستندكه در صورت توجه و برنامه ريزي مي توانند در سطح ملي و جهاني مطرح شوند . وي افزود : در حال حاضر نيز شهرستان كاشان ورزشكاران مطرحي به ويژه در دووميداني دارد كه مي توانند نام كاشان را پر آوازه كنند . "درخشش "كه يكي از پيشكسوتان دووميداني كاشان و قهرمان پرش با نيزه ارتش كشور در د ...

نمایش خبر در سایت مبدا