تيم فوتسال كاشان در بر سردوراهي سازمان و سايپا

سرپرست تيم فوتسال كاشان در گفتگو با پورتال خبري كاشان گفت : چنانچه سازمان رفاهي تفريحي شهرداري 50 درصد از بودجه تيم را تامين كند 50 درصد مابقي خود را تامين خواهم كرد تا نماينده كاشان بتواند در اين رقابتها شركت كند. سيد محمد بني هاشم افزود : در حال حاضر هيچ برنامه اي براي حضورتيم فوتسال كاشان در رقابتهاي ليگ كشور وجود نداردوچنانچه بودجه تيم تامين نشود شركت تيم در اين رقابتها نيز منتفي خواهد بود . وي در عين حال از تمرينات منظم اين تيم خبرداد و گفت : تمرينات تيم آغازشده و احتمال پيوستن 3 بازيكن غير ...

نمایش خبر در سایت مبدا