کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در بین دانشگاه های جامع کشور در نظام رتبه بندی تایمز

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت:  بر اساس اعلام پایگاه رتبه بندی تایمز 2019، دانشگاه کاشان  رتبه نخست در بین دانشگاه های جامع کشور و رتبه 500 تا 600 را در بین دانشگاه های جهان کسب کرد. دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: در این نظام رتبه بندی 29 دانشگاه از ایران و یک هزار و 258 دانشگاه دنیا حضور داشتند که  دانشگاه کاشان توانست در شاخص های مورد نظر و در مجموع کل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و دیگر مؤسسات آموزش عالی(صنعتی و علوم پزشکی) به رتبه دوم ایران و 500 تا 600 جهان نائل شود. وی با اشاره ب ...

نمایش خبر در سایت مبدا