ارسال ۳۵ مقاله به دبیرخانه همایش ملی عبدالرزاق و عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی

رئیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان از ارسال 35 مقاله به همایش ملی عبدالرزاق و عزالدین محمود کاشانی و عبدالصمد نطنزی خبر داد. دکتر محمد مشهدی نوش آبادی افزود: با توجه به مقالات سفارش داده شده، این تعداد به چهل مقاله افزایش خواهد یافت. وی خاطر نشان کرد: بخش عمده این مقالات بر محور مصباح الهدایه عزالدین محمود و تاویلات القران تفسیر عرفانی عبدالرزاق کاشانی و اندیشه های این دو عارف عالم تدوین شده است. وی با بیان اینکه چند مقاله نیز به معماری و تزئینات مجموعه مسجد جامع و بقعه عبدالصمد اختص ...

نمایش خبر در سایت مبدا