توسعه تشکیلات تفصیلی دانشگاه کاشان

  معاونت طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از توسعه تشکیلات تفصیلی این دانشگاه خبر داد. دکتر سعید سلطانی محمدی افزود: تشکیلات تفصیلی دانشگاه براساس شاخص های صورتجلسه هشتمین اجلاس مشترک هیات های امناء دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مصوبه چهارمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه های منطقه اصفهان،  از3معاونت و8 مدیریت مصوب درسال 76 به 5 معاونت و13مدیریت درسال 92 ارتقاء یافت.  وی اظهار داشت: در برنامه توسعه تشکیلاتی دانشگاه علاوه بردانشکده های موجود (علوم، ادبیات وعلوم انسانی، مهندسی و معماری و هنر ...

نمایش خبر در سایت مبدا