برگزاری نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور اساتید پیشکسوت

  نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور تعدادی از اعضای محترم هیات علمی پیش کسوت در روز چهارشنبه مورخ  92/10/25  ساعت 10:30 صبح برگزار و محورهای زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت: 1-    مکانیزم جذب نیرو در دانشگاه 2-    نقش  و تاثیر پیش کسوتان در رده های مختلف مدیریت دانشگاه 3-    جایگاه و نقش امور فرهنگی دانشگاه همچنین مقرر شد جلسات تخصصی بررسی موارد فوق و سایر مباحث مورد نظر و ارائه راهکار مناسب، بطور مستمر در آینده نیز برگزار شود.   ...

نمایش خبر در سایت مبدا