بازدید اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید موسویان

دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس دانشگاه کاشان به همراه معاونان و اعضای هیأت علمی از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهید موسویان کاشان بازدید کردند. بنا به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه کاشان، دکتر ساداتی‌نژاد در این بازدید گفت: دیدگاه ما نسبت به مرکز فنی و حرفه‌ای یک دیدگاه مکمل است که طی آن ما می‌توانیم با یک تعامل دو سویه از یک طرف کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها خود را در اختیار مرکز قرار دهیم و از طرف دیگر کارگاه‌های مرکز فنی و حرفه‌ای مورد استفاده دانشجویان دانشگاه قرار گیرد که این امر در راستای ...

نمایش خبر در سایت مبدا