عملیات ساخت سوله ورزشی در دانشگاه کاشان شروع شد

عملیات ساخت یک سوله ورزشی با حضور رئیس، معاونان و کارکنان دانشگاه و جمعی از خیرین در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان شروع شد. طی توافق‌نامه‌ای که بین ریئس دانشگاه و جمعی از خیرین امضا شد، ساخت این سوله ورزشی به ابعاد 22×42 مترمربع در دانشکدة معماری و هنر دانشگاه کاشان با کمک خیرین احداث می‌شود. بر اساس این توافق‌نامه مقرر گردید کلیة امور پروژه از قبیل تهیه مصالح و وسایل ساخت و ساز توسط خیّرین تأمین و انجام شود و دفتر فنی دانشگاه بر کلیة مراحل پروژه تا پایان آن نظارت نماید. دانشگاه ک ...

نمایش خبر در سایت مبدا