فاز نخست انتقال آب از دریای عمان به اصفهان پایان یافت

...

نمایش خبر در سایت مبدا