واگذاری زمین به ۸۰ نفر نهضت ملی مسکن در جوشقان قالی

...

نمایش خبر در سایت مبدا