۱۷ خط برق‌رسانی در کاشان با وزش طوفان قطع شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا