۱۵۰۰ نفر از ناظران شورای نگهبان بر روند انتخابات در کاشان نظارت دارند

...

نمایش خبر در سایت مبدا