۴ داوطلب انتخابات مجلس حوزه کاشان و آران و بیدگل از رقابت انتخاباتی انصراف دادند

...

نمایش خبر در سایت مبدا