۱۶۰۰ نیروی اجرایی و امنیتی برای انتخابات در اردستان پیش‌بینی شد

...

نمایش خبر در سایت مبدا