دانشگاه کاشان تنها دانشگاه دارای پارک علم و فناوری استان اصفهان است

...

نمایش خبر در سایت مبدا