۶۰۰۰ معلول شناسایی‌شده تحت پوشش بهزیستی کاشان است

...

نمایش خبر در سایت مبدا