شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان برگزار شد

جلسه شورای عفاف و حجاب دانشگاه کاشان با حضور رئیس دانشگاه، رییس دفتر نهاد مقام معظم رهبری  و معاون و کارشناسان فرهنگی دانشگاه برگزار شد. رئیس دانشگاه کاشان در این نشست سلامت فکری و روانی دانشجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: سلامت فکری، روانی و ذهنی دانشجویان همپای مسائل آموزشی مهم است. دکتر عباس کتابی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که دانَش آموزی که دانشگاه تحویل میگیرد نباید بیکار و متوقع دانش آموخته و تحویل جامعه داده شود، خاطرنشان کرد: دانشگاه محل درس خواندن و علم آموزی و کسب مهارت ...

نمایش خبر در سایت مبدا