برگزاری کارگاه تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود

همزمان با شروع هفته پژوهش مدیر ارتباط با جامعه کاشان از برگزاری اولین کارگاه تخصصی با موضوع  " تبیین و تحلیل ویژگی های روانشناختی افراد دارای تمایل به خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود"  با همکاری  اداره بهزیستی شهرستان کاشان خبر داد. این کارگاه در روز شنبه یازدهم آذرماه 1402 با حضور دکتر اسماعیلی، معاون اجتماعی بهزیستی استان، خانم متقی نژاد معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان، توسط دکتر فریبرز صدیق ارفعی، دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشگاه کاشان کاشان برای پرسنل مراکز اورژانس ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا