برگزاری اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان

مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: اولین جلسه شورای ورزش دانشگاه کاشان برگزار شد. محمدرمضانی علوی اظهار داشت: در جلسه شورای ورزش که سالیانه 2 تا 3 نوبت تشکیل می شود؛ امور کلان ورزش دانشگاه از جمله امور زیر بنایی، راههای توسعه و تقویت ورزش همگانی و قهرمانی؛ آموزش و توانمندسازی دانشجویان و کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. وی ادامه داد: در این جلسه گزارش عملکرد سال۱۴۰۱ تربیت بدنی دانشگاه در محور‌های امور زیربنایی، ورزش همگانی، ورزش قهرمانی؛ آموزش و توانمند سازی و امور مالی، توسط مدیر تربیت بدنی ا ...

نمایش خبر در سایت مبدا